Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení")

  1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů zákazníků je Jan Vlasák, IČ: 69028443 se sídlem Havanská 24, 170 00 Praha 7 - Bubeneč (dále jen: "správce").

Kontaktní údaje správce:

Email: honza@janvlasak.com

Telefon: 774 935 677

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. 

Kupující svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu. 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. 

Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. 

Správce shromažďuje údaje za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy, pro splnění právních povinností, které se na něj ze zákona vztahují a které pro něj vyplývají z obecně závazných předpisů a pro zajištění ochrany svých oprávněných zájmů. Osobní údaje správce zpracovává a uchovává v souladu se zákonem a pouze po dobu nezbytně nutnou. Pokud dochází ke zpracování osobních údajů kupujícího z titulu oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu, pak tyto údaje správce zpracovává po dobu 5 let od poslední objednávky zákazníka. Kupující má nicméně možnost kdykoliv další zasílání marketingových sdělení odmítnout zasláním emailu na adresu: honza@janvlasak.com.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. 

Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm správce zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese honza@janvlasak.com nebo na výše uvedené poštovní adrese správce.